Organisatieontwerp voor netbeheerder

De aanleidingen voor het herontwerp van een organisatiestructuur kunnen divers zijn. Bij deze organisatie was er een wildgroei aan overleggen; allerlei commissies buiten de reguliere hiërarchie om. Onduidelijk wie welke taken heeft. En wie welke besluiten neemt. Ondertussen verwacht de maatschappij meer daadkracht en innovatief vermogen van deze netbeheerder. Hoe komen we weer ‘in control’?

Er is een kernteam gevormd met een vertegenwoordiging van de verschillende geledingen van de organisatie. Het doel: het ontwerpen van een frisse, nieuwe organisatiestructuur. De kernvraag: welke organisatiestructuur stelt ons het beste in staat om onze missie en strategie te realiseren? Eerst in kaart brengen welke activiteiten de netbeheerder uitvoert en moet uitvoeren. Vervolgens zijn, op basis van de missie en strategie en de huidige problematiek, ontwerpcriteria opgesteld voor de organisatiestructuur. Wat is de meest logische ordening van activiteiten (arbeidsverdeling) in de organisatie? Welke coördinatiemechanismen zijn nodig om dit te besturen? Wat is de portefeuilleverdeling in het bestuur? Wat zijn (de aanpassingen in) de functieprofielen van het hoger management?

Drie opties van het hoofdontwerp zijn voorgelegd aan het bestuur en de OR. De gekozen structuur is daarna in detail uitgewerkt in functieprofielen en overlegstructuren.

Lees de column die ik schreef over de functie van vergaderen (‘Noodzakelijk kwaad of betekenisvolle ontmoeting?’) op Managementsite.